eric westerink  
diensten biografie media contact referenties agenda
header

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Eric Westerink

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Eric Westerink welke van toepassing zijn op alle werkzaamheden van Eric.

I DEFINITIES. 1 Waar in de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst sprake is van ‘Opdrachtgever’, wordt daaronder verstaan degene die aan WEST SOUND MUSIC een opdracht tot het engageren van een ‘Artiest’ verstrekt heeft, alsmede, voor zover toepasselijk, diens vertegenwoordigers en gemachtigden.

2 Onder ‘Artiest’ wordt verstaan Eric Westerink of een andere artiest van/door WEST SOUND MUSIC, ten gerieve van Opdrachtgever, een optreden wordt verzorgd, alsmede, voorzover toepasselijk, vertegenwoordigers, gemachtigden en medewerkers van de Artiest.

II TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST. 3 Opdrachtgever is gehouden een kopie van de akte van overeenkomst binnen 5 dagen na ontvangst ondertekend aan WEST SOUND MUSIC terug te zenden. Niet door WEST SOUND MUSIC geautoriseerde wijzigingen in de akte maken deze ongeldig. Het niet ondertekend retourneren van de akte van overeenkomst door opdrachtgever aan WEST SOUND MUSIC kan nimmer strekken tot bewijs dat door opdrachtgever geen opdracht aan WEST SOUND MUSIC is verstrekt. Wanneer de ondertekende kopie niet binnen 7 dagen na verzending door WEST SOUND MUSIC retour ontvangen is, heeft WEST SOUND MUSIC het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat WEST SOUND MUSIC terzake tot enige schadevergoeding is gehouden. III BEPALINGEN BETREFFENDE OPTREDENS.  4 Aan Opdrachtgever komt geen beroep toe op onbekendheid met de prestaties van de Artiest.

5 Tenzij anders is overeengekomen is de Artiest gerechtigd naar eigen inzicht te pauzeren.

6 Opdrachtgever verplicht zich om, gedurende het optreden en de daartoe noodzakelijke voorafgaande en opvolgende bezigheden van de Artiest, per uur tenminste 2 verfrissingen aan de Artiest en diens medewerkers aan te bieden alsmede, ingeval de werkzaamheden meer dan twee uur in beslag nemen, een eenvoudige maaltijd.

7 Opdrachtgever garandeert: a) dat er op de plaats van het optreden een deugdelijk podium beschikbaar is met de voorzieningen die nodig zijn om het optreden mogelijk te maken en dat, in geval van optreden in de open lucht, podium en geaarde stroomvoorzieningen goed afgeschermd en afgedekt zijn, zodanig dat weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de Artiest, diens kleding of zaken voor het optreden benodigd;  b) dat het speelvlak voldoende tijd voor aanvang van het optreden beschikbaar is voor opbouw, en tijdens opbouwen, optreden en afbreken ontoegankelijk is voor publiek; dat er een afsluitbare, verwarmde, behoorlijk verlichte en van spiegels en stopcontacten voorziene kleedruimte beschikbaar is, waar de Artiest tijdens voorbereidingen en pauzes en na de optredens kan vertoeven;  c) dat er, zonder schriftelijke toestemming van WEST SOUND MUSIC, geen beeld- of geluidsopname van het optreden zullen worden gemaakt;  d) dat zonder schriftelijke toestemming van WEST SOUND MUSIC geen geluidsdragers, affiches, foto’s of andere artikelen waarbij naam, beeltenis of logo van de Artiest wordt gebruikt, voor, tijdens of na het optreden op of om de plaats van het optreden worden verkocht;  e) dat er, indien de omstandigheden zulks wenselijk maken, extra technisch personeel of hulpkrachten voor transport tussen voertuigen en podium beschikbaar zullen zijn;  f) dat WEST SOUND MUSIC tijdig op de hoogte is van op de plaats van het optreden geldende Algemene Politie Verordeningen en andere overheidsvoorschriften die van invloed kunnen zijn op het optreden;  g) dat de voor het optreden vereiste vergunningen zijn verleend.

8 WEST SOUND MUSIC kan, in overleg met de Artiest, aan Opdrachtgever richtlijnen over het geluidvolume dat de Artiest tijdens het optreden zal produceren, en over plaatsing van eventuele monitorsystemen, PA-systemen, mengpanelen en volgspots geven; WEST SOUND MUSIC bepaalt voorts of tijdens het optreden de lichten zullen worden gedoofd of gedimd en of er tijdens het optreden al of niet zal worden bediend.

9 Een vertegenwoordiger van WEST SOUND MUSIC is gerechtigd om het optreden, vergezeld van ten hoogste twee introducés, kosteloos bij te wonen.

IV ANNULERINGEN. 10 WEST SOUND MUSIC is niet meer gehouden aan de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst zodra Opdrachtgever in staat van faillisement wordt verklaard, danwel surseance van betaling aanvraagt of wanneer er beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever.

11 Bij annulering van het optreden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever aan WEST SOUND MUSIC 100% van het totaal overeengekomen bedrag verschuldigd, tenzij door bemiddeling van WEST SOUND MUSIC een vervangend optreden door de betrokken Artiest plaatsvindt, in welk geval Opdrachtgever 20% van het totaalbedrag, vermeerderd met het eventuele verschil tussen het bedrag aan gage plus onkosten dat de Artiest bij het oorspronkelijk optreden zou zijn toegekomen en hetgeen de Artiest vanwege het vervangend optreden toekomt, verschuldigd is.

12 WEST SOUND MUSIC is gerechtigd de overeenkomst tot uiterlijk 5 dagen voor het beoogde optreden te annuleren, indien de Artiest op het tijdstip van optreden zal optreden voor radio, televisie of in het buitenland in welk geval aan Opdrachtgever geen schadevergoeding toekomt. WEST SOUND MUSIC zal echter alles in het werk stellen om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen doch kan hier geen garanties voor geven.

V AANSPRAKELIJKHEID. 13 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken in beheer van de Artiest, op de plaats van het optreden toegebracht buiten toedoen van de Artiest.

14 Opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal of zoekraken van door de Artiest beheerde zaken op en om de plaats van het optreden.

15 Tenzij anders overeengekomen komen kosten in verband met muziekauteursrechten voor rekening van Opdrachtgever.

16 Eventuele aansprakelijkheid van WEST SOUND MUSIC wordt beperkt door hetgeen op grond van de betreffende bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van WEST SOUND MUSIC wordt vergoed.

VI OVERMACHT EN WANPRESTATIE. 17 In geval van overmacht aan de zijde van een der contracterende partijen zal de ene partij de andere onverwijld melding doen en schriftelijk van de omstandigheden op de hoogte stellen; partijen zijn in zulk geval gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.

18 Weersomstandigheden gelden in het algemeen niet als overmacht, tenzij deze omstandigheden van dien aard zijn dat het algemeen geaccepteerd is, dat deze omstandigheden van dien aard zijn dat het logisch is dat er niet aan verplichtingen kan worden voldaan.

19 Het ontbreken van voor het optreden vereiste vergunningen, ook die van de BUMA, geldt niet als overmacht. Het niet door kunnen gaan van een optreden wegens ontbrekende vergunningen geldt als wanprestatie van Opdrachtgever ten opzichte van WEST SOUND MUSIC.

20 Bij niet nakomen van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst door Opdrachtgever zal deze aan WEST SOUND MUSIC een direct opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van het overeengekomen totaalbedrag aan gage, onkosten en bemiddelingskosten, indien toepasselijk vermeerderd met alle kosten door WEST SOUND MUSIC gemaakt om Opdrachtgever tot nakoming of betaling te dwingen.

21 Indien Opdrachtgever aanleiding heeft te mogen stellen dat WEST SOUND MUSIC zich niet aan de bepalingen van de deze voorwaarden omvattende overeenkomst heeft gehouden, dient Opdrachtgever hiervan binnen 5 dagen na het optreden per aangetekend schrijven melding te doen aan WEST SOUND MUSIC. Het niet binnen deze termijn schriftelijk melden van gebreken doet alle aanspraken op eventuele schadevergoeding vervallen.

VII BETALINGEN. 22 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever gehouden te zorgen dat het totaal overeengekomen bedrag vóór het optreden in bezit is van WEST SOUND MUSIC. Indien Opdrachtgever in gebreke is aan deze voorwaarde te voldoen, is WEST SOUND MUSIC gerechtigd het optreden af te gelasten onder dat dit Opdrachtgever ontslaat van de door hem uit de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst voortvloeiende verplichtingen en zonder dat hem enig verhaal toekomt.

23 Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering die hij op WEST SOUND MUSIC heeft of pretendeert, te verrekenen met hetgeen hij uit hoofde van de, deze voorwaarden omvattende, overeenkomst aan WEST SOUND MUSIC verschuldigd is.

24 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum is door Opdrachtgever rente verschuldigd ten bedrage van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf 14 dagen na factuurdatum tot de dag dat WEST SOUND MUSIC het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. Bij wanbetaling komen alle kosten die met invordering zijn gemoeid voor rekening van Opdrachtgever.

VIII RECHTSKEUZE; GESCHILLEN. 25 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen, voortkomende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van West Sound Music


Social media

eric westerink op twitter eric westerink op linkedin eric westerink op youtubeLinks

• AE Muziek
• Bijzonder orkest
• Openingsact
• Quintus Kampen
• The New Symphonics
• Lied Begeleidingen


MP3 Samples

Klik hier om samples van Eric's muziek te beluisteren.2024 © West Sound Music | KVK 52552594 | Algemene Voorwaarden | Privacystatement
eric westerink footer